Všeobecné obchodné podmienky

Platné od 1.4.2022

Obsah:

 1. Všeobecné ustanovenia
 2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
 3. Práva a povinnosti predávajúceho
 4. Práva a povinnosti kupujúceho
 5. Dodacie podmienky
 6. Kúpna cena
 7. Poštovné a balné
 8. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
 9. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)
 10. Osobné údaje a ich ochrana
 11. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (Zrušenie objednávky)
 12. Orgán dozoru
 13. Záverečné ustanovenia

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim TRISTANPRESS spol. s.r.o.  (ďalej len „predávajúci„) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru vyrobeného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, a predaj tovaru na internetových stránkach týchto elektronických obchodov predávajúceho: www.reklamask.sk (ďalej len „elektronické obchody“ alebo „elektronický obchod“).

Kontaktné údaje predávajúceho:

TRISTANPRESS spol. s.r.o., so sídlom: Stummerova 29, 955 01 Topoľčany, SR
IČO: 34 108 483, DIČ: 2020420215, IČ DPH: SK2020420215
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 633/N
Bankové spojenie: VÚB, a. s. Topoľčany
IBAN: SK18 0200 000 0000 1400 4192
Kontaktná osoba: Miloš Rybanský
e-mail: info@reklamask.sk
www: www.reklamask.sk
mobil: +421 940 999 343

Vyššie uvedená adresa: TRISTANPRESS spol. s.r.o., so sídlom: Stummerova 29, 955 01 Topoľčany, je zároveň prevádzkou predávajúceho a miestom osobného odberu objednaného tovaru. Otváracie hodiny sú špecifikované v čl. 5 bode 5.8 Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu tovaru, podať sťažnosť alebo iný podnet na uvedenú adresu predávajúceho alebo na orgán dozoru špecifikovaný v čl. 12 Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku.

1.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorý prevádzkuje predávajúci (pre zamedzenie pochybností platí, že aj keď ak je použité jednotné číslo „elektronický obchod“ má sa za to, že sa jedná o každý elektronický obchod prevádzkovaný predávajúcim), na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru. V prípade nejasností má predávajúci právo kontaktovať kupujúceho prostredníctvom ním zadaných údajov, a preto je v záujme kupujúceho poskytnúť pravdivé údaje.

1.2. Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.)

1.3. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke príslušného elektronického obchodu predávajúceho je katalógom dodávaného tovaru na zákazku a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

1.4. Predávajúci priebežne a neustále aktualizuje katalóg svojho tovaru a vyvíja maximálne úsilie pre to, aby popis ponúkaného tovaru zodpovedal skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov tovaru sa však na internetovej stránke elektronického obchodu môže líšiť v závislosti na kvalite používaného monitora, alebo iného zobrazovacieho zariadenia.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Kupujúci môže vykonávať objednávky tovaru bez registrácie priamo z internetového rozhrania elektronického obchodu alebo zo svojho užívateľského rozhrania (ďalej len „užívateľský účet“), do ktorého môže pristupovať na základe registrácie kupujúceho uskutočnenej na príslušnej internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

2.2. Pri registrácii na príslušnej internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať všetky údaje správne a pravdivo k zabezpečeniu riadnej komunikácie a doručenia tovaru.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.4. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet nevyužíva dlhšie ako tri roky, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti stanovené v kúpnej zmluve (vrátane týchto Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku).

2.5. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, poprípade nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

2.6. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy – objednávky kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len „objednávka„).

2.7. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako „Rekapitulácia objednávky“. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

2.8. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne aj iné potrebné údaje.

2.9. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas so správnosťou odoslaných podkladov pre tlač, Predávajúci nezodpovedá za gramatické chyby, farebné odchýlky spôsobené chybným exportom tlačových dát kupujúcim.

2.10. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok, a to najmä o:

 • a) o hlavných vlastnostiach tovaru v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie na príslušnej internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • b) o obchodnom mene a sídle predávajúceho, ako aj o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, predávajúci informoval na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • c) o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v čl. 1 a v čl. 12 Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • d) o celkovej cene tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť informoval na príslušnej internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho alebo e-mailom,
 • e) o spôsobe úhrady kúpnej ceny kupujúceho informoval v čl. 6. Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku, ďalej predávajúci informoval kupujúceho o dodacích podmienkach a o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar v čl. 5. Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v čl. 9 Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • f) o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 11 Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • g) o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl. 11 Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku a v prílohe č. 2 týchto Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • h) o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku„) a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval v čl. 11 Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • i) o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v čl. 11 Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho, 
 • j) o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 11 Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • k) o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa § 622 a 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) informoval v čl. 9 Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • l) o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívať informoval v čl. 9 bodoch 9.23, 9.24, 9.25 Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • m) o úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal najmä v čl. 2 Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • n) o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval v čl. 2 bode 2.6 Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • o) o podmienkach ochrany osobných údajov v článku 10 Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:

 • a) dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 • b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
 • c) bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom emailu,
 • d) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (dodací list, daňový doklad).

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom, alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy, resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

3.4. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť predajné ceny uverejnené na internetových stránkach elektronických obchodov, ktoré prevádzkuje, zrušiť alebo zaviesť ľubovoľnú cenovú akciu. Zmeny sú záväzné následne na všetky objednávky vytvorené od okamihu zmeny.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

4.2. Kupujúci je povinný:

 • a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
 • b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 • c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
 • d) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4.3. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

5. Dodacie podmienky

5.1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho (zároveň viď. čl. 1 bod 1.4 Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku).

5.2. Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je uvedená pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu (napr. skladom, skladom vo vybraných predajniach, dostupné do 3 dní a pod.). Tieto informácie sa však môžu meniť a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť ponúkaného tovaru a služieb. Reálna dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

5.3. Dodacia lehota je najneskôr do 2 týždňov po obdržaní objednávky. Tento termín je hraničný, obvykle je tovar expedovaný 1-2 pracovné dni od obdržania a zaplatenia objednávky (v prípade ak nie je stanovený spôsob platby inak). V prípade, ak klient potrebuje dodať tovar do určitej doby, je nutné uviesť v poznámke na objednávke aj tento požadovaný dátum dodania.

5.4. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste označenom ako dodacia adresa, ktoré je uvedené v objednávke.

5.5. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie. V prípade, ak kupujúci nesúhlasí s takýmto predlžením lehoty má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky) predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

5.6. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

5.7. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnených na internetovej stránke príslušného elektronického obchodu predávajúceho sa môžu meniť v závislosti od individuálnej požiadavky kupujúceho na modifikáciu daného tovaru, resp. v závislosti od individuálnej/špecifickej výroby konkrétneho tovaru.

5.8. Miestom dodania tovaru je dodacia adresa uvedená v objednávke, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Pre kupujúceho je možný aj osobný odber ak to uvedie v objednávke. Možnosť osobného odberu je priamo v prevádzke predávajúceho na adrese: TRISTANPRESS, spol. s.r.o., Stummerova 29, 955 01 Topoľčany. Otváracie hodiny: Pondelok 07:00-16:00, Utorok 07:00-16:30, Streda 07:00-16:30, Štvrtok 07:00-16:30, Piatok 07:00-16:00. Po dohode s predávajúcim je možné tovar prevziať aj mimo otváracích hodín (ďalej len „Miesto osobného odberu“).

5.9. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru. Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru.

5.10. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

5.11. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste dodania podľa objednávky a v časovom rozsahu alebo v prípade, ak kupujúci neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí časového rozsahu (bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy, resp. v prípade § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku), vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru na miesto dodania podľa objednávky a prípadne aj ďalších nákladov podľa čl. 11 bodu 11.15 Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku.

5.12. Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, oznámi túto skutočnosť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontroluje stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru kupujúci vyhotoví záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca ak je to v danom prípade možné. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

5.13. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim, odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

5.14. Kupujúci môže zmeniť zvolený spôsob platby iba po dohode s predávajúcim.

5.15. Kupujúci si pri zostavovaní objednávky v elektronickom obchode predávajúceho zvolí spôsob doručenia zásielky. K dispozícii sú nasledovné spôsoby doručenia zásielky:

 • osobný odber na Mieste osobného odberu – tovar si kupujúci prevezme osobne na Mieste osobného odberu v rámci bežných otváracích hodín (ďalej viď. vyššie bod 5.8. tohto článku 5 Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku),
 • kuriér – predávajúci doručí zásielku kupujúcemu prostredníctvom kuriéra na zvolené miesto dodania do 3 pracovných dní po expedícii. Tovar je kuriérom doručovaný iba počas pracovných dní.

5.16. Cena za doručenie objednávky na miesto určené kupujúcim za jednotlivé spôsoby dopravy je závislá od zvoleného spôsobu dopravy, spôsobu platby za zásielku, druhu tovaru, hmotnosti, rozmerov a ceny zásielky. Aktuálne dopravné sa vypočítava on-line pre zadávaní objednávky v závislosti na vyššie uvedených parametroch.

6. Kúpna cena

6.1. Ceny uvedené v internetovom obchode sú uvedené aj bez aj vrátane 20% DPH.  Ceny uvedené  v príslušnom internetovom obchode predávajúceho sú platné v čase objednania tovaru, nemenia sa v objednávke pri znížení alebo zvýšení cien v budúcnosti.

6.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru alebo ich častí, zmeny cien v prípade zmeny peňažných kurzov alebo pri výraznom náraste inflácie a tiež právo tlačových chýb.

6.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena„) formou hotovostnej platby v Mieste osobného odberu, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby, alebo cez platobnou kartou cez platobnú bránu.

6.4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.5. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru, ak nie je dohodnuté inak.

6.6. Zmluvné strany sa dohodli, že ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať od kupujúceho vrátenie tovaru a zmluvnú pokutu vo výške zaplatenej zálohy alebo vo výške skutočných nákladov alebo výdavkov, ktoré v tejto súvislosti predávajúcemu vznikli, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

6.7. Náklady spojené s vynáškou tovaru, prípadne s jeho montážou nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

6.8. Dokladom o predaji tovaru je daňový doklad, ktorý je pripojený ku každej zásielke, a dodací list. K cene tovaru je pripočítané poštovné podľa voľby doručovacej služby.

6.9. Všetky vyhlásené cenové akcie sú platné vždy len do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

7. Poštovné a balné

Aktuálne dopravné sa vypočítava on-line pre zadávaní objednávky v závislosti parametrov /váha, výška, druh tovaru/

8. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

8.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

8.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď  tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

9. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

9.1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho podľa platného Reklamačného poriadku obsiahnutého v čl. 9 Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačnom poriadku predávajúceho (ďalej v tomto článku len „reklamačný poriadok“) a bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

9.2. Kupujúci je povinný sa oboznámiť pred odoslaním objednávky s týmto reklamačným poriadkom, s podmienkami a spôsobom reklamácie tovaru, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon„).

9.3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke príslušného elektronického obchodu predávajúceho a je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

9.4. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku na tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci (ďalej podľa podmienok tohto reklamačného poriadku), a zároveň sa naň vzťahuje záruka.

9.5. Osobitné ustanovenia zodpovednosti za vady:

 • Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný alebo dodaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci je oprávnený si tovar pred prevzatím prezrieť. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré mohol kupujúci pri prehliadke zistiť, najmä nezodpovedá za to, ak kupujúci neskôr bude reklamovať chýbajúce príslušenstvo tovaru alebo mechanické poškodenie tovaru zistiteľné pri prehliadke.
 • Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením, zvlášť pri tovare vyrobenom z papiera (napr. papierové obaly, samolepky, atď.), ktorý je určený len na jedno použitie, resp. po jeho použití ho nemožno dať do pôvodného stavu, a teda po jeho použití naň nemožno uplatniť reklamáciu.
 • Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci taktiež nezodpovedá za vadu, o ktorej bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorej s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 • Ak nejde o veci použité, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Funkciu záručného listu môže spĺňať aj faktúra alebo dodací list, pokiaľ predávajúci na nich vyznačí dĺžku trvania záručnej doby.

9.6. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu  dopravcovi. U tovaru s vymedzenou dobou spotreby /napr. kalendáre, diáre,…12 mesiacov/ je doba spotreby vyznačená na tovare zhodná s dobou spotreby. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

9.7. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v Mieste osobného odberu, v súlade s § 18 ods. 2 Zákona a zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s § 18 ods. 3 Zákona.

9.8. Pre začatie reklamácie je kupujúci povinný predložiť tovar vrátane jeho príslušenstva a príslušnej dokumentácie (záručný list, doklad o zaplatení, prípadne návod, atď.) spolu s vyplneným formulárom na uplatnenie reklamácie oprávnenému zástupcovi predávajúceho. Vzorový formulár na uplatnenie reklamácie tvorí prílohu č. 1 Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 • a) doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
 • b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do Miesta osobného odberu (sídla predávajúceho), ak predávajúci neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo do servisného strediska).

9.9. Predávajúci alebo určená osoba vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s § 18 ods. 5 Zákona.

9.10. Predávajúci alebo určená osoba je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • a) odovzdaním opraveného tovaru,
 • b) výmenou tovaru,
 • c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
 • d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 • e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
 • f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

9.11. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný, obdobný s porovnateľnými technickými parametrami, porovnateľnou technickou kvalitou a cenou.

9.12. Predávajúci alebo určená osoba je povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

9.13. O Výsledku reklamačného konania informuje kupujúceho telefonicky predávajúci, resp. servisné stredisko, ak bol reklamovaný tovar zaslaný kupujúcim priamo do autorizovaného servisu. Kupujúci je zároveň oboznámený o spôsobe prevzatia opraveného tovaru a reklamačného protokolu.

9.14. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

9.15. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:

 • a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
 • b) predávajúci vadný tovar vymení (určenie spôsobu vybavenia reklamácie závisí na rozhodnutí predávajúceho a kupujúci sa nemôže určenia vybavenia svojej reklamácie domáhať).

9.16. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví reklamáciu:

 • a) výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
 • b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.

9.17. S prihliadnutím na parametre produkčných strojov a samotnej tlače sú prípustné nasledujúce odchýlky:

 • a) Pri rezaní archu na jednotlivé diely – tolerancia 2 mm
 • b) Pri falcovaní a bigovaní je odchýlka zlomu od nominálnej línie jeho umiestnenia s toleranciou do 1mm
 • c) Pri perforácii odchýlka vykonanej perforácie od nominálneho miesta umiestnenia 1 mm
 • d) Pri tlači farieb postupne tlačených tolerancia do 0,2 mm
 • e) Pri množstevných rozdieloch medzi objednaným a dodaným Tovarom klientovi – neprekračujúci +/-5% od objednaného množstva
 • f) V prípade selektívneho UV laku – odchýlka sú tlače obrázku a vrstvy laku do 1 mm

9.18. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

9.19. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

9.20. Pre účely reklamácie sa za dobu, ktorá je považovaná za dobu, počas ktorej nemôže kupujúci riadne užívať tovar doba, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre vady tovaru užívať tovar spolu viac ako 180 dní.

9.21. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

9.22. Za neoprávnenú reklamáciu tovaru je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu poplatok vo výške 18,00 EUR /1 hod. práce predávajúceho.

9.23. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do 60 dní od dátumu podania reklamácie je predávajúci podľa § 656 Občianskeho zákonníka oprávnený účtovať sumu za uskladnenie vo výške 1 EUR/deň pri tovare do 10kg a 2 EUR/deň pri ostatnom tovare. Po 180 dňoch predávajúci nevyzdvihnutú reklamáciu zlikviduje bez náhrady.

9.24. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9.25. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, so sídlom: Staničná 9 950 50 Nitra 1, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

9.26. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Výluky zo záruky

9.27. Záruka sa nevzťahuje na prirodzené opotrebovanie tovaru používaného v súlade s jeho určením.

9.28. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 • nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
 • neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
 • uplynutím záručnej doby tovaru,
 • mechanickým alebo prirodzeným poškodením tovaru,
 • znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby;
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, elektromagnetickým poľom, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 • uplynutím doby spotreby vyznačenej na tovare.

9.29. Záruka sa tiež nevzťahuje na tovar, ktorý nemožno z dôvodu odstránenia, zničenia alebo odcudzenia identifikačných znakov stotožniť s tovarom, ktorého predaj bol predmetom kúpnej zmluvy.

10. Osobné údaje a ich ochrana

10.1. Predávajúci: TRISTANPRESS spol. s.r.o., so sídlom: Stummerova 29, 955 01 Topoľčany, SR, IČO: 34 108 483, DIČ: 2020420215, IČ DPH: SK2020420215, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 633/N, kontaktná osoba: Miloš Rybanský, e-mail: info@reklamask.sk, www.reklamask.sk, mobil: +421 940 999 343, ako prevádzkovateľ, spracúva osobné údaje kupujúcich a tiež potenciálnych zákazníkov (ďalej len “dotknuté osoby“) v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „ZnOOÚ“).

10.2. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu: titul, meno, priezvisko, bydlisko/ adresa dodania tovaru /fakturačná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo účtu za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ako aj v predzmluvných vzťahoch s dotknutými osobami; spracúva ich najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv, evidencii osôb registrovaných prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho a pri vybavovaní prípadných reklamácií.

10.3. Predávajúci týmto oznamuje dotknutej osobe, že zmysle § 13 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho ako dotknutej osoby bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou a spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán.

10.4. Predávajúci bude spracúvať osobné údaje dotknutej osoby po dobu trvania kúpnej zmluvy a jej uchovania v súlade s príslušnými právnymi predpismi, t.j. 10 rokov (ďalej len „Doba uchovávania osobných údajov“). Predávajúci po splnení tohto účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby.

10.5. Zakliknutím ikony „súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov na marketingové účely“ na webovej stránke elektronického obchodu predávajúceho dotknutá osoba vyjadruje predávajúcemu súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: titul, meno, priezvisko, bydlisko/adresa na doručovanie, e-mailová adresa a kontaktné telefónne číslo za účelom zasielania marketingových noviniek, newslettera a informácií formou e-mailu odoslaného na uvedenú e-mailovú adresu, formou sms odoslanej na uvedené telefónne číslo, alebo volaním na uvedené telefónne číslo, alebo formou písomnej korešpondencie na uvedenú adresu. Dotknutá osoba udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov na uvedený účel na dobu 5 rokov odo dňa ich poskytnutia (ďalej len „doba platnosti súhlasu“). Súhlas so spracovaním osobných údajov na účel podľa tohto bodu 10.4 je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať, a to doručením vyhlásenia o odvolaní súhlasu na e-mailovú adresu predávajúceho info@reklamask.sk. Predávajúci po uplynutí doby platnosti súhlasu, alebo po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí bezodkladne blokovanie a likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby. Poskytnutie osobných údajov ako aj udelenie Vášho súhlasu s ich spracúvaním je slobodné, dobrovoľné a určité. Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a Reklamačnom poriadku, bude získavať osobné údaje vždy osobitne na základe súhlasu dotknutej osoby a zároveň zabezpečí, aby sa tieto osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané za účelom plnenia kúpnej zmluvy.

10.6. Ustanovenia o podmienkach spracúvania osobných údajov dotknutých osôb podľa týchto Všeobecných obchodných podmienkach a Reklamačnom poriadku platia pre všetky dotknuté osoby primerane.

10.7. Osobné údaje dotknutej osoby budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov za účelom doručenia objednávky:

 • a) Slovak Parcel Service s.r.o., Authorised Service Contractor for UPS Zvolenská cesta 15063/3A, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika , IČO: 31 329 217, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č.3215/B.
 • b) GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., so sídlom Budča 1039, 962 33 Budča, Slovenská republika, IČO: 36 624 942, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
 • c) Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., IČO: 35 834 498, so sídlom Technická 7, 82104 Bratislava

10.8. Predávajúci vyhlasuje, že spracúva len správne, úplné, a podľa možností aktualizované osobné údaje dotknutých osôb, zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a po splnení účelu ich spracúvania zabezpečí ich likvidáciu. Osobné údaje dotknutých osôb spracúva v elektronickej a listinnej forme a prijatými vhodnými a organizačnými opatreniami zaisťuje ich bezpečnosť, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupnenie, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania.

10.9. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu. Získané údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácií. 

10.10. Dotknutá osoba berie na vedomie, že spracúvanie osobných údajov osoby mladšej ako 16 rokov na základe súhlasu je zákonné iba za podmienky a v rozsahu, v akom takýto súhlas poskytol alebo schválil jej zákonný zástupca. Dotknutá osoba, ktorá má menej ako 16 rokov je preto povinná požiadať svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním jeho osobných údajov predávajúcim.

10.11. Dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne.

10.12. Dotknutá osoba potvrdzuje, že bola poučená o svojich právach dotknutej osoby:

 • a) Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.
 • b) Dotknutá osoba má právo kedykoľvek požiadať o aktualizáciu, doplnenie, alebo opravu svojich osobných údajov a to zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu predávajúceho.
 • c) Dotknutá osoba má právo na základe bezdplatnej písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
  • i) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
  • ii) informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu stanovenom ZnOOÚ,
  • iii) presné informácie o zdroji, z ktorého predávajúci získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
  • iv) zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • v) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • vi) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
  • vii) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR,
  • viii) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe jeho súhlasu.
  • ix) obmedzenie spracúvaných osobných údajov,
  • x) prenosnosť osobných údajov podľa § 26 ZnOOÚ.
 • d) Dotknutá osoba má právo na základe bezdplatnej písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov podľa §27 ZnOOÚ. Ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 • e) Dotknutá osoba je oprávnená pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov.

10.13. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby a písomne ho informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky.

10.14. Dotknutá osoba, ktorá je registrovaná na internetovej stránke Predávajúceho má prístup k histórii a online stavu vybavenia svojich objednávok. Zmenu / opravu osobných údajov môže zaregistrovaná dotknutá osoba realizovať aj priamo na stránke internetového obchodu po prihlásení sa na svoj zákaznícky účet. Zrušenie zákazníckeho účtu môže dotknutá osoba uskutočniť zaslaním emailu na info@reklamask.sk, pričom uvedie svoje prihlasovacie meno (emailová adresa) a ako predmet správy napíše „ZMAZ UZIVATELA“.

10.15. Predávajúci využíva nasledujúce kategórie spracovávaných údajov:

 • i) Údaje o navigácii.
 • ii) Informačné systémy a softwarové procesy potrebné na fungovanie internetových stránok elektronického obchodu predávajúceho zhromažďujú v priebehu svojej normálnej prevádzky niektoré osobné údaje, ktorých poskytnutie vyplýva z používania internetových komunikačných protokolov. Ide o informácie, ktoré sa nezhromažďujú preto, aby sa spájali s konkrétnymi osobami, ale vzhľadom na svoju povahu môžu umožniť identifikáciu používateľov po ich spracovaní a spojení s údajmi nachádzajúcimi sa u tretích subjektov. Do tejto kategórie údajov patria IP adresy alebo názvy domén počítačov používaných dotknutými osobami, ktorí sa pripájajú na stránky, adresy URI (Uniform Resource Identifier) požadovaných zdrojov, časy takých požiadaviek, metóda používaná pri odosielaní danej požiadavky na server, veľkosť súboru zaslaného ako odpoveď, číselný kód vyjadrujúci stav odozvy servera (úspešné vykonanie, chyba, atď.) a iné parametre týkajúce sa operačného systému a počítačového prostredia dotknutej osoby. Tieto údaje budú použité výlučne na účely získavania anonymných štatistických informácií o používaní stránok a na kontrolu ich správneho fungovania. Tieto údaje by mohli byť použité na zistenie zodpovednosti v prípade spáchania počítačovej kriminality proti našim stránkam.
 • iii) Údaje dobrovoľne poskytované zo strany dotknutej osoby.
 • iv) Zo samotnej povahy nepovinného, otvoreného a dobrovoľného odosielania elektronickej pošty na adresy uvedené v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a Reklamačného poriadku a elektronických obchodoch predávajúceho vyplýva, že sa nevyhnutne získava adresa odosielateľa, ktorá je nevyhnutná na zaslanie odpovede na jeho žiadosti, ako aj prípadné ďalšie osobné údaje uvedené v správe.
 • v) Na jednotlivých stránkach používaných na poskytovanie jednotlivých služieb na vyžiadanie sa používajú konkrétne súhrnné informácie. Žiadame dotknuté osoby, aby vo svojich žiadostiach o služby alebo vo svojich otázkach, neuvádzali mená alebo iné osobné údaje iných tretích subjektov, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné.
 • vi) Cookies, sú malé textové súbory, ktoré sa nahrajú na pevný disk počítača len na základe povolenia. V prípade súhlasu sa text nahrá do súboru malých rozmerov. Cookies uľahčujú analýzu navigácie na internete alebo rozpoznajú, keď niekto navštívi nejakú konkrétnu webovú stránku, a umožňujú internetovým aplikáciám odosielať informácie jednotlivým používateľom. V tejto súvislosti sa zo stránok nezískavajú žiadne osobné údaje dotknutých osôb. Cookies sa nepoužívajú na prenos informácií osobného charakteru, a nepoužívajú sa ani tzv. cookies relácie, trvalé súbory cookies akéhokoľvek typu alebo systémy na sledovanie používateľov. Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies vo východiskovom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies možno pomocou vášho webového prehliadača odmietnuť.
 • vii) Pre niektoré funkcie v rámci našich webových stránok využívame ako dodávateľa tretiu stranu, napríklad služby spoločnosti Google alebo prepojenia na túto službu.

11. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (Zrušenie objednávky)

11.1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré  znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

11.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s § 7 a nasl. Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

11.3. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme celý objednaný tovar, alebo ak sa:

 • a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 • b) na základe kúpnej zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

11.4. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy za podmienok uvedených v Zákone o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a Reklamačnom poriadku.

11.5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 2 Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa §7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

11.6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku musí obsahovať najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

11.7. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva/objednávka súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

11.8. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla predávajúceho alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

11.9. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.

11.10. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

11.11. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

11.12. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

11.13. V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:

 • a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške,
 • b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

  Pre písm. a) a b) platí, že kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

11.14. V súlade s § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj:

 • a) tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
 • b) tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí kúpnej zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov,
 • c) tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • d) tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom, atď.

11.15. V prípade ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru podľa         § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, resp. takýto tovar nevyzdvihne a nezaplatí, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu škody vo výške všetkých skutočných nákladov, alebo výdavkov, ktoré v tejto súvislosti predávajúcemu vznikli.

11.16. Ustanovenia čl. 11 Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v § 2 písm. a) Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (napr. podnikateľské subjekty). V takomto prípade sa pri odstúpení od kúpnej zmluvy postupuje podľa individuálnej dohody kupujúceho a predávajúceho, pokiaľ k uzatvoreniu takejto dohody dôjde.

12. Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, so sídlom: Staničná 9, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/772 02 16
fax č. 037/772 00 24
https://www.soi.sk/

13. Záverečné ustanovenia

13.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku je splnená umiestnením na internetovej stránke príslušného elektronického obchodu predávajúceho.

13.2. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu do dňa doručenia tovaru predávajúcemu.

13.3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

13.4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

13.5. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a súhlasí s nimi.

13.6. Tieto Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 30.6.2018

V Topoľčanoch, dňa 1.4.2022

Nákupný košík